Kuruluş ve Tarihçe

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar da 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında ki 31 Temmuz 1967 gün ve 892 sayılı kanunun yayımlanmasından hemen sonra kuruluş hazırlıklarına geçen yönetim, öncelikli olarak personel ünitesinin kurulmasını sağlamıştır.

Dairemiz kuruluş aşamasında Akademik ve İdari olmak üzere iki ana müdürlükten oluşmaktaydı, Zamanla Beytepe Kampusu faaliyete geçirilmiş ve Beytepe Personel Müdürlüğünün kurulması kararlaştırılarak ilk etapta merkezdeki yetişmiş elemanların oraya nakledilmesi suretiyle faaliyetinin sürdürülmesi sağlanmıştır.

Personel Dairesi Başkanlığının genel hatlarıyla 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tarif edildiği şekilde; Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, Üniversite personelinin seçim, tayin, sicil ve emeklilik politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, personel özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, İdari Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Üniversitenin kadro ve istatistiklerini düzenlemek ve takip etmek, Personel mevzuatı konusunda idareye danışmanlık yapmak. Aylık, sosyal yardım, zam, tazminat.ödenek, ek ders ücreti ve döner sermaye ücretlerinin tahakkukunu gerçekleştirmekle görevlidir.

Başkanlığımız, 11.470 kadroda fiilen görev yapan 8.428 akademik-idari personel ile diğer pozisyonlarda (35.madde-4/B Sözleşmeli-Geçici İşçi-Yabancı Uyruklular-Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Elemanları) ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle atanan tüm personelin özlük işlemlerini (atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemlerini) yerine getirmekle görevlidir.