Personel

AKADEMİK PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ

SIHHİYE
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Songül ULUCAN Müdür V. 305 10 27 songul.ulucan@hacettepe.edu.tr
Sibel UYSAL Şef 305 10 27 sibel.altiner@hacettepe.edu.tr
Engin DEMİRKISAN Şef 305 10 27 demirkisan@hacettepe.edu.tr
Koray TUNCAY Bilgisayar İşletmeni  305 10 27 koray.tuncay@hacettepe.edu.tr
Tuğrul KARAGÖZ Bilgisayar İşletmeni  305 10 27 tugrul.karagoz@hacettepe.edu.tr
Zeynep YAVUZ Bilgisayar İşletmeni  305 10 27 zeynep.yavuz@hacettepe.edu.tr
Akademik Ek Ders Görevlendirme Şefliği (Sıhhiye)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Yeşim İMDAT Şef 305 10 27 yimdat@hacettepe.edu.tr
BEYTEPE
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Sadık ŞAHİN Şube Müdürü/Başkan Yardımcısı 297 65 50 sahin@hacettepe.edu.tr
İlhan COŞGUN Şube Müdür V.  297 65 53 ilhan.cosgun@hacettepe.edu.tr
Fikriye ÖZTÜRK Şef 297 65 53 fikriyeozturk@hacettepe.edu.tr
Ayşenur ÖZASLAN Bilgisayar İşletmeni 297 65 53 aysenurparlak@hacettepe.edu.tr
Gamze KÖSE Bilgisayar İşletmeni 297 65 53 gamzek@hacettepe.edu.tr
Yağmur SAĞLAM ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 297 65 53 yagmursaglam@hacettepe.edu.tr
Semanur KÜÇÜKOĞLU Memur 297 65 53 skucukoglu@hacettepe.edu.tr
Akademik Görevlendirme Şefliği (Beytepe)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Zeynel Abidin YILDIRIM Şube Müdür V. 297 65 50 zeynelyildirim@hacettepe.edu.tr
Cengiz İPEK Bilgisayar İşletmeni 297 65 50 cengizi@hacettepe.edu.tr
Emre Buğra BEDİR Bilgisayar İşletmeni 297 65 50 emrebedir@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

1- Başka kurumlara naklen tayin edilecek personel için gelen taleplerin çalıştığı birime yazılması ve alınan cevabi yazının da talep eden kuruma yazılması

2- Üniversitemizde ders saati başına ücretle çalışacak personelin ek ders atama onayının alınması

3- Diğer üniversitelerde ders saati başına ücretle görevlendirilecek personelin yazışmaları

4- Rektör, Fakülte Dekanları ile Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezi Müdürlerinin atanmaları ile ilgili yazışmalar

5- Yurtdışına çıkacak akademik personelin vize işlemlerinde kullanması için çalışma belgesi düzenlenmesi

6- Kadro değişikliği (yılda bir kez)

7- Kademe ve derece terfisi onayları

8- Bilim Uzmanlığı ve doktora derecesi değerlendirme onaylarının alınması

9-  Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler

10- Ücretsiz izin onayları (Doğum sonrası, 10 yılını doldurması ve askerlik nedeniyle) ve Sosyal Güvenlik Kurumu ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi

11- Sözleşmeli olarak çalışan Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının sözleşmelerinin düzenlenmesi ve her yıl yenilenmesi

12- Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının sözleşmelerinin düzenlenmesi ve her yıl yenilenmesi

13- İstifa eden akademik personelin istifa onaylarının alınması

14- Akademik personelin unvan değişiklik onaylarının alınması

(Arş.Gör.'den Öğr.Gör.'e, Doçentlikten Profesörlüğe...vb)

15- Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar ve atama onaylarının alınması

16- Kurum dışına naklen tayin edilen akademik personelin bildirim fişi, maaş nakil ilmühaberi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi

17- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ile yabancı dil tazminatı almaya hak kazanan akademik personelin yabancı dil tazminat onaylarının alınması

18- Orta Öğretimde hazırlık sınıfı okuyan akademik personele bir kademe verilmesine ilişkin intibak onayının alınması

19- Akademik Personelin SSK hizmetlerinin intibaklarının yapılması

20- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmelerine ilişkin onayların alınması

21- Hastaneler Genel Direktörlüğü ve Hastaneler Başhekimlerinin atamaları ile ilgili yazışmalar

22- Görevli olarak yurtdışına çıkan akademik personele ait görev pasaport formunun düzenlenmesi

23- Akademik personel ile ilgili genelge ve mevzuata ilişkin yazıların üniversite içindeki ilgili birimlere dağıtımı

24- Tıpta uzmanlık derecesi alan akademik personelin uzmanlık değerlendirme onaylarının alınması

25- 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilen akademik personel listesinin YÖK'e ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesi.

26- Akademik Personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu İşe giriş ve ayrılış bildirgelerinin üniversite içindeki ilgili birimlere gönderilmesi

27- Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Hastaneler Genel Direktörünün vekalet yazışmaları

28- Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bilim Dalı Başkanlığı ile ilgili yazışmalar

29- Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri tayin işlemleri

30- Akademik personelin hizmet ödül verilerinin düzenlenmesi