Personel

İDARİ PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ (SIHHİYE)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Emine DEMİRAY Müdür V. 305 23 16 emine.demiray@hacettepe.edu.tr
Mesut OĞUZHAN Bilgisayar İşletmeni 305 10 28 mesut.oguzhan@hacettepe.edu.tr
Fadime BAYRAMCI Bilgisayar İşletmeni 305 10 28 ftaskin@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Mert GEZER Büro Personeli 305 10 28 hgezer@hacettepe.edu.tr
İDARİ PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ (Beytepe)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Kemal YILMAZ Şube Müdürü 297 65 50 kemal.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Gülüzar MEMİŞ Şef 297 65 54 gmemis@hacettepe.edu.tr
İsmail YİĞİTER Memur 297 65 54 ismail.yigiter@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

İş hacmini 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin özlük işlemleri belirlemektedir.

Bunlar; İdari Kadro Cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak. Kadro iptal-ihdas, Dolu-Boş, Derece ve Unvan değişikliği ile ilgili cetvelleri hazırlayarak çıkan kararnameye göre Rektörlük onayını almak.

ÖSYM Başkanlığınca Üniversitemize ilk defa atananların işlemlerinin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak ve buna göre Rektörlük onaylarını alarak görevlerine başlatmak.

Açıktan ya da Naklen atanan, Görevinden ayrılan, Aylıksız izine ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna İşe Giriş veya İşten Ayrılış Bildirgelerinin süresi içersinde internet ortamında işlemlerinin yapılarak ilgililere bu konuda belgelerini göndermek.

3413 Sayılı Yasa gereği çalıştırılması zorunlu olan oranda Korunmaya Muhtaç Çocuk Kapsamında personel alımları için ilgili kurumla yazışmalar yaparak atanma işlemlerini sonuçlandırmak.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince Üniversitemize yerleştirilen adayların atama işlemlerini yaparak ilgili kuruma bilgi vermek.

"Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavda Üniversitemize yerleştirilen adayların işlemlerini yaparak atama onaylarını almak.

Özelleştirme kapsamında bulunan kurumlardan Üniversitemize naklen gelen personel ile ilgili yazışmaları ve atama işlemlerini yaparak sonucu Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.

Adaylık sürelerini ve hizmetiçi eğitimlerini başarı ile tamamlayan personelin asalet tasdik işlemleri ile ilgili gerekli onayı almak.

Askerlik nedeniyle görevinden ayrılan personelin terhis sonrasında işe başlatılma işlemlerine ilişkin onayın alınması.

Nakil isteğinde bulunan (Kurum içi ve Kurum dışı) personelden uygun görülenlerin atama işlemleri ile ayrılanların maaş nakil bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.

Aylık terfi işlemlerinin düzenli olarak takip edilerek gerekli onayları ve bildirimlerini yapmak.

Öğrenim durumları değişen personelin yeni öğrenim durumlarına göre intibak işlemlerini yapmak gerekli onayları almak.

Hizmet birleştirme ile ilgili (SSK. ve Bağ-Kur) işlemleri yaparak gerekli onayı almak.
Aylıksız izin, Yurt içi - Yurt dışı görevlendirme onayı almak.

657 Sayılı Kanuna ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre Rektörlükçe görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını almak. Döner Sermaye açısından hastanede görevlendirilen personelin durumunu takip etmek.

Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar uyarınca hazırlanan cetvellerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına vize ettirerek onay almak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında (Büyük Projede) çalışan Teknik Personelin (3) ayda bir ek tazminat cetvellerini, Rektörlük Makamında ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan personele Bütçe Kanununda yazılı esaslara göre fazla çalışma cetvellerini kontrol ederek ilgili birimlere göndermek.

Yıllık izin veya görevlendirme nedeniyle görevinin başında bulunamayacak olan Genel Sekreter vb. gibi görevlere vekalet onayı almak ve tüm birimlere duyurmak.
Çeşitli nedenlerle yapılan işlemlerin düzeltilmesi için tashih onayı almak.

Üniversitemize açıktan veya naklen atanmak isteyen elemanların iş talep dilekçelerine cevap vermek. Uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için Devlet Personel Başkanlığından atama izni almak.

Talepte bulunan personele Üniversitemizde çalıştığını gösterir Çalışma Belgesi vermek.

Personelin hizmet pasaportu çıkarma ve temdit (süre uzatma) taleplerinin karşılanması.

657 Sayılı Kanunun 122. Maddesine göre üç defa başarı belgesi alan memurlara üstün başarı belgesi verilir. Birimlerden gelen tekliflerin Rektörlük Makamınca uygun görülmesi halinde yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onuna parasal ödül verilebilmesi için izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek. Teklifin kabul edilmesi halinde onay alınarak gerekli dağıtımın yapılması.
657 Sayılı Kanunun 64. maddesine göre " son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe uygulanır" hükmü uyarınca onay alarak gerekli dağıtımı yapmak.

Olumsuz sicil alan personel ile disiplin cezası alarak kademe terfisi durdurulan, aylıktan maaş kesintisi vb. ceza alan personel hakkında gerekli onayı almak.
Üniversitemizde (15-20-25-30-35-40 ve daha yukarı) görev yapan personelin "İdari Hizmet Belgelerinin" listesini hazırlamak.

İlgili kurumlarla ve Üniversitemizdeki birimlerle Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda yazışmalar yapmak.

Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.